UndersøkelseMobilitet Nordland - søknadsskjema for ansatte (fellesfag)

Fellesfaglærere ved skoler som er med i felles prosjektet ‘Mobilitet Nordland’(MN) har tilbud om å få dekt utgifter til kurs og hospiteringsopphold i utlandet. 
Det følgende gjelder hospiteringsopphold.

Målgruppen for dette tiltaket er fellesfaglærere ved disse skolene , primært innen disse fagområdene:

  • Fremmedspråk
  • Engelsk 
  • Realfag (fellesfag og programfag) 
  • Samfunnsfagene

Formålet med hospiteringsoppholdet er å:

  • lære av andre kollegers og skolers praksis (individ- og skolenivå)
  • få faglig og fagdidaktisk påfyll og inspirasjon.
  • dele og integrere ny kunnskap og nye ferdigheter i egen praksis og i egen fagseksjon/skole.
  • knytte nye kontakter for framtidig samarbeid.

Lengde på opphold er 2-10 dager.

Primært bør skolens egen portefølje av utenlandske skoler brukes. I forkant av oppholdet skal det signeres en avtale mellom partene (Learning Agreement, evnt og en overordnet samarbeidsavtale/MoU). 

Økonomi:
Det gis støtte etter faste satser som skal gå til reise og oppholdsutgifter. Skolen må påregne egenandel. 
 

Du melder din interesse slik:

- Snakk med egen skoleledelse/seksjon/kontaktperson for å få klarsignal.

- Registrer deg her ('neste'-knappen under).